Công ty c? ph?n Ph?n M?m ?ông D??ng ???c thành l?p t? n?m 2009, v?i s? tham gia sáng l?p c?a nh?ng chuyên gia v? Công Ngh? Thông Tin, ?ă ???c h?c t?p & ?ào t?o t? nh?ng môi tr??ng l?p tŕnh chuyên nghi?p nh?t. ?ă t?ng tham gia nghiên c?u, phát tri?n các ph?n m?m ?ng d?ng, các website mang tính ??t phá trong ngành CNTT.
T?ng tham gia gi?ng d?y và làm vi?c v?i các chuyên gia ph?n m?m trong và ngoài n??c.

Nh?n th?y n?n kinh t? th? gi?i ?ang trong th?i k? kh?ng ho?ng tr?m tr?ng, nhi?u công ty, xí nghi?p, t?p ?oàn ho?t ??ng c?m ch?ng, tŕ tru?. M?c khác, các ?ng d?ng công ngh? thông tin nh? ph?n m?m, website ??u có giá c? khá ??t (không phù h?p v?i t́nh h́nh kinh t? th? gi?i c̣n ?ang trong th?i k? kh?ng ho?ng...)

Nh?n th?y t?m quan tr?ng c?a vi?c c?n ph?i có nh?ng ph?n m?m ?ng d?ng, nh?ng website v?a mang tính ch?t chuyên nghi?p, phù h?p v? tính n?ng (không th?a, không thi?u),?? ph?c v? nhu c?u cho dù kh?c khe nh?t c?a công ty, doanh nghi?p, NH?NG giá c? h?t s?c v?a ph?i và h?p lư.

?ó là t?t c? nh?ng ǵ mà công ty chúng tôi có th? làm ???c nh?m h? tr? quí doanh nghi?p, c? quan, t? ch?c, cá nhân... có kh? n?ng s? d?ng ???c nh?ng s?n ph?m ?u vi?t phù h?p v?i nhu c?u và kh? n?ng trang b?.

Ph?n m?m ?ông D??ng - B?o v? ví ti?n c?a b?n.

CTY CP Ph?n M?m ?ông D??ng
Chân thành c?m ?n!

gioithieucongty


COPYRIGHT (C) 2012 CÔNG TY C? PH?N PH?N M?M ?ÔNG D??NG

TP.HCM: E2 C? XÁ V?NH H?I, ???NG KHÁNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.47509.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 – 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An B́nh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 – 0907.888.925

KIÊN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Giá, Kiên Giang
?T: 0918.49.28.49 – 0945.45.97.97