CÔNG TY CP PH?N M?M ?ÔNG D??NG chúng tôi là công ty chuyên cung c?p ph?n m?m qu?n lư bán hàng, ph?n m?m tính ti?n và h? th?ng tính ti?n c?m ?ng POS cho các nhà hàng, quán ?n, café, karaoke, bida, siêu th? mini, shop, …

Do nhu c?u phát tri?n công ty, nay công ty CP Ph?n m?m ?ông D??ng c?n tuy?n các v? trí sau:

1) Nhân viên nghiên c?u th? tr??ng: 2 nhân viên

Mô t? công vi?c:
- Thu th?p thông tin khách hàng
- Phát catalogue, b?ng báo giá

Yêu c?u:
- T?t nghi?p trung c?p tr? lên
- Yêu thích công vi?c kinh doanh
- Ch?u khó ?i l?i nhi?u
- Thành th?o vi tính v?n pḥng

Th?i gian làm vi?c: Toàn th?i gian

M?c l??ng: L??ng th?a thu?n + hoa h?ng + th??ng

2) Nhân viên kinh doanh: 10 nhân viên [5 nhân viên làm vi?c t?i TP.HCM, 5 nhân viên làm vi?c t?i C?n Th?]

Mô t? công vi?c:
- T́m ki?m và thu th?p thông tin khách hàng ti?m n?ng
- Bán hàng b?ng cách ?i ti?p xúc tr?c ti?p v?i khách hàng
- Lên k? ho?ch bán hàng
- Ch?u trách nhi?m v? doanh s? cá nhân
- Ph?i h?p tri?n khai các chi?n d?ch kinh doanh c?a công ty

Yêu c?u:
- T?t nghi?p trung c?p tr? lên
- Yêu thích công vi?c kinh doanh
- Ch?u khó ?i l?i nhi?u
- ?u tiên có kinh nghi?m làm vi?c t?i các công ty ph?n m?m, máy tính ti?n, h? th?ng bán hàng POS
- Có kh? n?ng giao ti?p, thuy?t ph?c t?t
- Có kh? n?ng qu?n lư, phân tích th? tr??ng
- Thành th?o vi tính v?n pḥng

Th?i gian làm vi?c: Toàn th?i gian

M?c l??ng: L??ng th?a thu?n + hoa h?ng + th??ng

3) Nhân viên marketing và ch?m sóc khách hàng: 1 nhân viên

Mô t? công vi?c:
- Thi?t k? brochure, catalogue và các thi?t k? khác
- Qu?ng cáo các s?n ph?m công ty
- ?? xu?t và th?c hi?n các ư t??ng phát tri?n công ty
- Ch?m sóc khách hàng qua ?i?n tho?i
- Bán hàng qua ?i?n tho?i và trên trang web

Yêu c?u:
- N?, t?t nghi?p cao ??ng tr? lên các ngành liên quan ??n qu?n tr? kinh doanh, marketing
- Yêu thích công vi?c kinh doanh
- Thành th?o các ph?n m?m thi?t k?: Photoshop, Illustrator, Corel, Flash, …
- Bi?t thi?t k? web là 1 l?i th?
- Gi?ng nói t?t, d? nghe

4) Nhân viên k? thu?t: 5 nhân viên [Làm vi?c t?i C?n Th?]

Mô t? công vi?c:
- Cài ??t, h??ng d?n s? s?ng máy tính, ph?n m?m cho khách hàng.
- Gi?i quy?t các v?n ?? k? thu?t ???c giao.

Yêu c?u:
- T?t nghi?p trung c?p tr? lên
- Ch?u khó ?i l?i nhi?u
- Thành th?o vi tính v?n pḥng

Th?i gian làm vi?c: Toàn th?i gian

M?c l??ng: L??ng th?a thu?n + hoa h?ng + th??ng

 

Yêu c?u chung:
- Có s?c kh?e t?t
- Có xe g?n máy
- Có trách nhi?m, nhi?t t́nh, trung th?c trong công vi?c

Yêu c?u h? s?:
- ??n xin vi?c
- S? y?u lư l?ch
- CMND, H? kh?u
- Gi?y khám s?c kh?e
- Các b?ng c?p liên quan

Quy?n l?i: ???c h??ng ??y ?? các ch? ?? theo lu?t lao ??ng khi tr? thành nhân viên chính th?c (ngày phép n?m, b?o hi?m xă h?i, …)

H?n n?p h? s?: 31/12/2014.

N?p h? s? tr?c ti?p t?i ??a ch?:
+ T?i TP.HCM: 62/25/3 Lâm V?n B?n, P.Tân Ki?ng, Q.7, TP.HCM. Ng??i liên h?: Anh Tùng 09 09 09 1625
+ T?i C?n th?: M3 ?INH CÔNG TRÁNG, P.XUÂN KHÁNH, Q.NINH KI?U, TP.C?N TH?. Ng??i liên h?: Anh Toàn 0907.654.991


COPYRIGHT (C) 2012 CÔNG TY C? PH?N PH?N M?M ?ÔNG D??NG

TP.HCM: E2 C? XÁ V?NH H?I, ???NG KHÁNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.47509.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 – 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An B́nh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 – 0907.888.925

KIÊN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Giá, Kiên Giang
?T: 0918.49.28.49 – 0945.45.97.97