Scanner

Scanner

scan01

Scanner Motorola Symbol LS2208.

  • Xu?t x?: Mexico
  • Máy quét mă v?ch c?m tay LS2208 cung c?p kh? n?ng quét nhanh (100 l?n/s), ?áng tin c?y trong m?t thi?t k? thu?n ti?n, nh? nhàng. Ph?m vi làm vi?c r?ng (t? ti?p xúc g?n t?i 43cm) khi?n thi?t b? này tr? thành s?n ph?m lư t??ng cho môi tr??ng bán l?, b?nh vi?n, giáo d?c ho?c chính ph?. Nhi?u giao di?n trên bo m?ch ??m b?o tích h?p v?i nhi?u h? th?ng ch?
scan02

Scanner Datalogic Heron D130.

  • Xu?t x?: Italia
  • Máy ??c mă v?ch b?ng tia lazer, quét ???c t?t c? các lo?i mă v?ch, ??c ???c mă v?ch 2 chi?u, kho?ng cách ??c mă v?ch 2 -27cm, t?c ?? ??c 256 mă/giây. ?o?c t?? ?ô?ng khi co? ?ê?.
scan03

Scanner Datalogic Mag 1100i.

  • Xu?t x?: Italia
  • Tia chùm (104 tia). Máy ??c mă v?ch b?ng tia Lazer, quét ???c t?t c? các lo?i mă v?ch trên th? gi?i, ??c ???c mă v?ch ?a chi?u. ?a k?t n?i.T?c ?? ??c 1100 ḍng/giây, kho?ng cách ??c mă v?ch 4,45- 17,15 cm. Ch? t?o b?ng công ngh? CMOS giúp ti?t ki?m ?i?n, ?? b?n cao, ít t?a nhi?t
scan04

Scanner Zebex Z-6082.

  • Xu?t x?: ?ài Loan
  • là máy quét g?n bàn ho?c ?? âm bàn. Phát tia theo nhi?u h??ng. Zebex Z-6082 t?p h?p 32 tia trong 1 máy quét. Thi?t k? t?o s? thu?n l?i cho ng??i làm vi?c. ?ng d?ng trong các c?a hàng sách, siêu th? l?n nh?m thu g?n di?n tích


COPYRIGHT (C) 2012 CÔNG TY C? PH?N PH?N M?M ?ÔNG D??NG

TP.HCM: E2 C? XÁ V?NH H?I, ???NG KHÁNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.47509.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 – 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An B́nh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 – 0907.888.925

KIÊN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Giá, Kiên Giang
?T: 0918.49.28.49 – 0945.45.97.97