Là công ty ho?t ??ng trong l?nh v?c công ngh? thông tin, m?c tiêu c?a Cty CP Ph?n M?m ?ông D??ng là s? c? g?ng h?t s?c v́ s? hài ḷng c?a khách hàng. Chúng tôi luôn không ng?ng nghiên c?u nh?ng công ngh? m?i nh?t, t?t nh?t ?? áp d?ng vào các ?ng d?ng cho s?n ph?m c?a ḿnh làm ra.

T?t c? nh?m vào m?c ?ích là t?o ra nh?ng s?n ph?m t?i ?u ph?c v? t?t nh?t cho nhu c?u khách hàng, v?i giá thành t?t nh?t có th?

Theo nh?ng nghiên c?u cho th?y, Giá thành c?a s?n ph?m t? l? ngh?ch v?i s? hi?n ??i c?a công ngh? t?o nên s?n ph?m ?ó, có ngh?a là, m?t s?n ph?m ???c t?o nên d?a trên nh?ng công ngh? l?c h?u, th́ s?n ph?m ?ó v?n có th? ?áp ?ng ???c 100% nhu c?u c?a khách hàng, nh?ng chi phí ?? t?o nên s?n ph?m ?ó s? cao, d?n ??n giá thành ??u ra c?ng cao.

Ng??c l?i, m?t s?n ph?m phát tri?n d?a trên nh?ng công ngh? tiên ti?n nh?t th́ th?i gian t?o ra s?n ph?m hoàn ch?nh ng?n ?i, chi phí th?p xu?ng, d?n ??n giá thành c?a s?n ph?m ??n tay khách hàng c?ng th?p h?n ?áng k?.

Chính v́ th? mà ??i ng? nh?n viên trong công ty luôn không ng?ng ?? nâng cao kh? n?ng và ki?n th?c c?a ḿnh.

Ph?n m?m ?ông D??ng - B?o v? ví ti?n c?a b?n!

 

CTY CP Ph?n M?m ?ông D??ng
Trân tr?ng c?m ?n


COPYRIGHT (C) 2012 CÔNG TY C? PH?N PH?N M?M ?ÔNG D??NG

TP.HCM: E2 C? XÁ V?NH H?I, ???NG KHÁNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.47509.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 – 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An B́nh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 – 0907.888.925

KIÊN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Giá, Kiên Giang
?T: 0918.49.28.49 – 0945.45.97.97