Ph?n m?m OrderDDRes là ph?n m?m ???c cài trên các thi?t b? s? d?ng h? ?i?u hành Android, h? tr? cho ph?n m?m DDRes dùng ?? order ( g?i món) t?i bàn m?t cách nhanh chóng và linh ho?t - Th? hi?n s? chuyên nghi?p cho mô h́nh kinh doanh c?a quư khách.

Các tính n?ng h? tr?orderddres

 • Thao tác tr?c ti?p trên màn h́nh c?m ?ng c?a thi?t b? Android
 • S? ?? bàn + món hi?n th? tr?c quan trên màn h́nh
 • H? tr? phi?u in b?p, in pha ch?
 • Ch?c n?ng thanh toán hóa ??n
 • Ch?c n?ng xem thông tin chi ti?t hóa ??n tinh ti?n trên màn h́nh
 • Hi?n th? ti?n th?i l?i trên màn h́nh
 • Hi?n th? tr?ng thái bàn(pḥng) theo màu s?c: bàn tr?ng | bàn có khách | bàn ?ang order
 •  

  Ch?c n?ng g?i món linh ho?t ngay t?i bàn và thông tin s? ???c g?i xu?ng b?p, qu?y pha ch?
 • H? tr? ch?c n?ng chuy?n bàn
 • H? tr? nhi?u m?c giá c?a menu
 • H? tr? tính ti?n gi? karaoke, bida
 • H? tr? gi?m ph?n tr?m hóa ??n
 • H? tr? gi?m ti?n m?t hóa ??n
 • H? tr? phân quy?n ch?c n?ng cho nhân viên order
 • Ch?c n?ng t́m món nhanh chóng
 • T?ng/Gi?m s? l??ng món ?ă bán
 • Ch?c n?ng ghi chú cho món g?i nhà b?p/pha ch?

Vô cùng linh ho?t và ti?n l?i, chi phí ??u t? c?c th?p nh?ng hi?u qu? l?i r?t l?n.

Hăy nâng phong cách ph?c v? c?a b?n lên m?c chuyên nghi?p khi s? d?ng ph?n m?m qu?n lư bán hàng DDRes và ph?n m?m Order t? xa OrderDDRes


COPYRIGHT (C) 2012 CÔNG TY C? PH?N PH?N M?M ?ÔNG D??NG

TP.HCM: E2 C? XÁ V?NH H?I, ???NG KHÁNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.47509.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 – 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An B́nh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 – 0907.888.925

KIÊN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Giá, Kiên Giang
?T: 0918.49.28.49 – 0945.45.97.97