Ph?n m?m DD-Shop

Ph?n m?m DD-Shop

 Ph?n m?m DDShop là ph?n m?m chuyên d?ng cho các mô h́nh: Siêu th?, Shop, C?a hàng, T?p hóa, Nhà thu?c, Pḥng khám ...

Là m?t nhà kinh doanh trong l?nh v?c bán hàng và siêu th? b?n mong mu?n?6x

 • Phong cách bán hàng chuyên nghi?p, hài ḷng khách hàng
 • Qu?n lư t?t ???c nhân viên bán hàng và thu ngân
 • Bán hàng thông qua h? th?ng máy ??c mă v?ch
 • Qu?n lư ???c hàng hóa t?n kho theo t?ng lo?i m?t hàng
 • Qu?n lư ???c danh sách hàng hóa bán trong ngày theo t?ng m?t hàng
 • Qu?n lư t?t công n? ph?i thu, ph?i tr? theo t?ng ??i t??ng khách hàng
 • Qu?n lư ???c thông tin khách hàng t? ?ó có chính sách ch?m sóc khách hàng t?t h?n
 • Qu?n lư ch?t ch? t́nh h́nh tài chính và kinh doanh c?a doanh nghi?p.


Các tính n?ng c?a ph?n m?m:
Ph?n m?m bán hàng DDShop có ??y ?? các tính n?ng n?i tr?i nh? sau:

 

 • ??y ?? các ch?c n?ng bán hàng
 • T́m ki?m nhanh m?t hàng theo mă ho?c tên hàng
 • Có th? bán nhanh b?ng cách dùng scanner
 • Các báo cáo bán hàng chi ti?t, rơ ràng
 • Có nhi?u h́nh th?c khuy?n măi: mua nhi?u t?ng thêm 1, mua nhi?u gi?m giá, …
 • Tích l?y ?i?m cho khách hàng thân thi?t
 • K?t n?i thanh toán và ki?m soát hàng hóa qua h? th?ng máy ??c mă v?ch: giúp ki?m soát ch?t ch? hàng hóa.
 • H? th?ng ki?m soát hàng hóa và nhân viên m?t cách hi?u qu? và linh ??ng:
 • Qu?n lư ???c doanh s? bán hàng theo t?ng nhân viên và theo t?ng ca
 • Ng??i qu?n lư ki?m soát ???c ???c thu ngân thông qua h? th?ng ki?m soát hóa ??n trong ngày, Toàn b? thông tin hóa ??n ???c th? hi?n chi ti?t trong h? th?ng qu?n lư.
 • H? th?ng kho ???c tr? m?t cách t? ??ng khi xu?t bán
 • Có th? thanh tóan qua nhi?u c?a thanh toán.

 

Ch?c n?ng thêm cho nhà thu?c pḥng khám: qu?n lư h? s? b?nh nhân, kê toa thu?c cho b?nh nhân,..

 


COPYRIGHT (C) 2012 CÔNG TY C? PH?N PH?N M?M ?ÔNG D??NG

TP.HCM: E2 C? XÁ V?NH H?I, ???NG KHÁNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.47509.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 – 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An B́nh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 – 0907.888.925

KIÊN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Giá, Kiên Giang
?T: 0918.49.28.49 – 0945.45.97.97