Ph?n m?m DD-Restaurant

Ph?n m?m DD-Restaurant

Ph?n m?m DDRes là ph?n m?m bán hàng cao c?p, dành cho các mô h́nh kinh doanh: Nhà hàng, Nhà hàng-Ti?c c??i, Quán ?n, FastFood, Cafê, Trà s?a, Karaoke, Bida, Spa, Các mô h́nh tính ti?n nói chung.

Ba?n ha?ng va? ti?nh tiê?n5x

 • Thao tác tr?c ti?p trên màn h́nh
 • Hô? tr?? ba?n ha?ng b??ng ba?n phi?m va? phi?m t??t
 • Ti?ch h??p ma?y in nha? bê?p
 • B?t màn h́nh nh?p s? l??ng và ?i?u ch?nh giá th?i ?i?m tùy theo món ?ă cài ??t
 • Có d?ch v? phí và VAT
 •  

  Ch?c n?ng g?i món linh ho?t t?i bàn khi cài ph?n m?m trên thi?t b? di ??ng s? d?ng h? ?i?u hành Android.
 • H? tr? các h́nh th?c khuy?n măi m?t ho?c nhi?u món
 • H? tr? ch??ng tŕnh khuy?n măi theo h́nh th?c Buy One Get One
 • H? tr? ch??ng tŕnh khuy?n măi theo h́nh th?c Happy Hour (gi? vàng)
 • H? tr? ch??ng tŕnh th? khách hàng và th? VIP
 • H? tr? gi?m giá theo nhóm th?c ?n, ?? u?ng ho?c lo?i khác
 • H? tr? gi?m giá theo nhóm c? th?
 • H? tr? gi?m giá trên bill theo ph?n tr?m
 • ??t ???c nhi?u m?c giá cho hàng hóa (10 m?c giá/1 món)     
 • Xóa m?t ho?c nhi?u món ?n
 • Gi?m giá trên m?t m?t hàng
 • Có th? ch?n s? l??ng nhi?u
 • Gi?m chi?t kh?u trên c? hóa ??n
 • Có th? t?m ?óng và t?m gi? bàn ?ang giao d?ch
 • H?y c? hóa ??n
 • In phi?u tính ti?n nhi?u liên v?i các kh? gi?y khác nhau. H? tr? máy in nhi?t. Máy in A4, A5, ...
 • Hóa ??n in ??y ?? logo thông ?i?p
 • H? tr? in phi?u t?m tính và in phi?u tính ti?n cu?i cùng khác nhau
 • H? tr? chuyê?n ba?n, ghép bàn, g?p tách bàn, phi?u.
 • Tích h?p v?i ??u ??c th? t? ?? ??ng nh?p và ki?m quy?n v?i các ch?c n?ng ??c bi?t
 • Tích h?p v?i két ??ng ti?n
 • Nhanh chóng t́m ki?m khách hàng theo s? ho?c tên
 • Bán theo tên khách hàng thân thi?t
 • Có th? bán hàng theo t?ng khu, tên nhân viên th? hi?n trên m?i bàn

 

Ch?c n?ng tính ti?n gi? karaoke, bida theo nhi?u khung giá, nhi?u lo?i pḥng m?t cách t? ??ng và linh ho?t.

 
 Tính n?ng qu?n lư th?c ??n và giá bán hàng

 • ??t các m?c gi?m giá, khuy?n măi theo ư mu?n
 • ??t giá ??c bi?t cho khách hàng quen
 • Chuy?n giá theo gi?
 • T?o, thêm, s?a xóa danh sách th?c ??n c?a nhà hàng
 • Phân nhóm th?c ??n
 • H? tr? cài giá theo khu
 • H? tr? cài giá theo th?i ?i?m nh?: sáng, t?i, th? 7, CN
 • H? tr? cài giá theo th?i gian áp d?ng c? th?
 • H? tr? d?u món ?i khi món h?t hàng ho?c không bán
 • H? tr? cài ??t màu s?c, th? t? tŕnh bày
 • H? tr? cài ??t món c?n ph?i nh?p s? l??ng bán khi bán hàng
 • H? tr? cài ??t món giá th?i ?i?m
 • H? tr? cài ??t món nào khi bán ? ?âu th́ s? in order ? b?p nào khi bán hàng

 
Tính n?ng bán hàng dành cho qu?n lư

 • Nh?ng tính n?ng này s? h?i quy?n qu?n lư n?u nhân viên không có quy?n. Có th? dùng th? t? ?? phân quy?n khác nhau.
 • In l?i phi?u tính ti?n ?ă ?óng
 • G?i l?i phi?u ?ă ?óng
 • H?y phi?u tính ti?n
 • Gi?m giá ho?c ti?p khách
 • Ki?m quy?n tr? hàng sau khi in phi?u tính ti?n
 • M? két tính ti?n
 • Qu?n lư thông tin chi ti?t t?ng khách hàng
 • Ta?o khách hàng không h?n ch?
 • Qu?n lư chi ti?t t?ng giao d?ch
 • Qua?n ly? thu, chi
 • Qua?n ly? doanh sô? ba?n cu?a t??ng nhân viên

 
Báo cáo th?ng kê

Xem báo cáo bán hàng tr?c ti?p trên website t?i ??a ch? http://phanmemdongduong.com m?c BÁO CÁO ONLINE.
 • T?? ?ô?ng g??i ba?o ca?o ba?n ha?ng cu?ng lu?c ?ê?n nhiê?u email
 • Báo cáo doanh s? ho?c chi ti?t theo ngày, tháng, ho?c theo l?a ch?n v? th?i gian.
 • Báo cáo doanh s? ho?c chi ti?t theo các ki?u thanh toán : Ti?n m?t, th? tín d?ng, séc…
 • Báo cáo doanh s? ho?c chi ti?t cho t?ng lo?i hàng, nhóm hàng…
 • Báo cáo doanh s? ho?c chi ti?t theo nhân viên thu ngân
 • Báo cáo doanh s? ho?c chi ti?t gi?m giá, khuy?n m?i.
 • Báo cáo doanh s? ho?c chi ti?t hàng tr? l?i.
 • Danh sách các hóa ??n ?ă in và hu?.
 • Báo cáo doanh s? ho?c chi ti?t ti?n l?y ra ho?c tr? cho các nhà cung c?p, d?ch v?, chi phí…
 • Báo cáo doanh s? ho?c chi ti?t th?c t? t?n kho t?i th?i ?i?m l?a ch?n theo m?t hàng, nhóm hàng.
 • Danh sách các m?t hàng c?n nh?p (theo m?c t?i thi?u ?ă ??t)
 • Danh sách hàng hóa nh?p kho, xu?t kho….( trong kho?ng th?i gian tu? ch?n.)
 • H? tr? xu?t các file báo cáo và s? li?u ra Excel

 
Phân h? qu?n lư ng??i s? d?ng và sao l?u d? li?u

 • T?o m?i, s?a, xóa, phân quy?n cho ng??i s? d?ng
 • T?o nhóm và phân quy?n theo nhóm ng??i s? d?ng
 • Ng??i s? d?ng có th? thu?c nhi?u nhóm tuy nhiên v?n có th? phân quy?n riêng cho ng??i s? d?ng m?c dù ?ă phân quy?n nhóm
 • Cài ??t mă th? t? n?u dùng th? t? ??ng nh?p
 • Xem báo cáo l?ch s? ??ng nh?p h? th?ng
 • Qu?n lư sao l?u và khôi ph?c d? li?u

 

In b?p và phân h? b?p

 • H? tr? in phi?u order t?i bàn và in phi?u order xu?ng b?p v?i các yêu c?u riêng c?a khách hàng.
 • H? tr? t? ??ng tách món ra các b?p theo cài ??t v?i ch? m?t l?n order
 • H? tr? in b?p nhi?u liên
 • H? tr? nhi?u b?p ?o dùng chung 1 máy in b?p
 • Báo cáo l?ch s? các món in xu?ng b?p

 

S? ?? bàn

 • Thiê?t lâ?p bàn theo th?c t? s? ?? th?c t? c?a nhà hàng
 • S?p x?p bàn theo h́nh th?c kéo và th?
 • H? tr? giao di?n bàn có th? chèn h́nh ?nh vào t?ng bàn
 • Ta?o khu va? ba?n không ha?n chê?

 

Nhi?u máy k?t n?i thông qua m?ng LAN

 • M?t nhà hàng, cafe l?n có th? s? d?ng nhi?u máy bán hàng ?? ??t hi?u qu? cao, thông qua mô h́nh bán m?ng LAN, các máy con l?y d? li?u t? máy ch?.

 

Ph?n qu?n lư tr? kho t? ??ng, t?n kho th?c t?, và giá v?n hàng bán

 • Thi?t l?p ??nh m?c cho hàng bán và bán thành ph?m
 • Cài ??t ??nh m?c ch? bi?n c?a hàng bán theo nguyên li?u, hàng bán ho?c bán thành ph?m
 • Cài ??t ??nh m?c ch? bi?n c?a bán thành ph?m theo nguyên li?u, hàng bán ho?c bán thành ph?m khác
 • Thi?t l?p kho cho nhóm hàng bán nào s? l?y ?? ch? bi?n

 

Tr? kho, qu?n lư t?n kho, h? m?t

 • Tích h?p tr? kho t? ??ng khi bán hàng
 • Qu?n lư nh?p thông tin t?n kho th?c t? và ??i chi?u v?i t?n kho trên máy
 • ?i?u ch?nh t?n kho
 • H? tr? thi?t l?p gi?i h?n t?n kho
 • H? tr? c?nh báo t?n kho khi hàng ??n gi?i h?n t?n kho, gi?i h?n t?n kho d??i m?c t?i thi?u, trên m?c t?i ?a
 • Qua?n ly? chi tiê?t ha?ng nhâ?p, xuâ?t, t?n.
 • Công n?
 • Tính giá v?n.


COPYRIGHT (C) 2012 CÔNG TY C? PH?N PH?N M?M ?ÔNG D??NG

TP.HCM: E2 C? XÁ V?NH H?I, ???NG KHÁNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.47509.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 – 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An B́nh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 – 0907.888.925

KIÊN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Giá, Kiên Giang
?T: 0918.49.28.49 – 0945.45.97.97