S?n_ph?m ch? l?c 3

Gi?i_thi?u thao tác v?i DDRes

KMT?ng ph?n m?m xem báo cáo online
Khi mua ph?n m?m bán hàng s? ???c t?ng ph?n m?m xem báo cáo t? xa

Thông_tin khuy?n măi

Khuy?n măi Website Khuy?n măi T?t Bính Thân.
Khi mua ph?n m?m qu?n lư bán hàng DD, s? ???c t?ng máy in H?...

Ph?n m?m DDShop

Ph?n m?m qu?n lư và bán hàng DD-Shop.

Ph?n m?m bán hàng và qu?n lư chuyên nghi?p dành cho các mô h́nh: Shop, siêu th? mini, nhà sách, kho hàng, bán l? ...
Qu?n lư kho hàng hóa, thu + chi ti?n, công n?, t?n kho, qu?n lư khách hàng

Chi ti?t


COPYRIGHT (C) 2012 CÔNG TY C? PH?N PH?N M?M ?ÔNG D??NG

TP.HCM: E2 C? XÁ V?NH H?I, ???NG KHÁNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.47509.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 – 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An B́nh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 – 0907.888.925

KIÊN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Giá, Kiên Giang
?T: 0918.49.28.49 – 0945.45.97.97