Ph?n m?m DD-Shop

Ph?n m?m DD-Shop

 Ph?n m?m DDShop l ph?n m?m chuyn d?ng cho cc m hnh: Siu th?, Shop, C?a hng, T?p ha, Nh thu?c, Phng khm ...

L m?t nh kinh doanh trong l?nh v?c bn hng v siu th? b?n mong mu?n?6x

 • Phong cch bn hng chuyn nghi?p, hi lng khch hng
 • Qu?n l t?t ???c nhn vin bn hng v thu ngn
 • Bn hng thng qua h? th?ng my ??c m v?ch
 • Qu?n l ???c hng ha t?n kho theo t?ng lo?i m?t hng
 • Qu?n l ???c danh sch hng ha bn trong ngy theo t?ng m?t hng
 • Qu?n l t?t cng n? ph?i thu, ph?i tr? theo t?ng ??i t??ng khch hng
 • Qu?n l ???c thng tin khch hng t? ? c chnh sch ch?m sc khch hng t?t h?n
 • Qu?n l ch?t ch? tnh hnh ti chnh v kinh doanh c?a doanh nghi?p.


Cc tnh n?ng c?a ph?n m?m:
Ph?n m?m bn hng DDShop c ??y ?? cc tnh n?ng n?i tr?i nh? sau:

 

 • ??y ?? cc ch?c n?ng bn hng
 • Tm ki?m nhanh m?t hng theo m ho?c tn hng
 • C th? bn nhanh b?ng cch dng scanner
 • Cc bo co bn hng chi ti?t, r rng
 • C nhi?u hnh th?c khuy?n mi: mua nhi?u t?ng thm 1, mua nhi?u gi?m gi,
 • Tch l?y ?i?m cho khch hng thn thi?t
 • K?t n?i thanh ton v ki?m sot hng ha qua h? th?ng my ??c m v?ch: gip ki?m sot ch?t ch? hng ha.
 • H? th?ng ki?m sot hng ha v nhn vin m?t cch hi?u qu? v linh ??ng:
 • Qu?n l ???c doanh s? bn hng theo t?ng nhn vin v theo t?ng ca
 • Ng??i qu?n l ki?m sot ???c ???c thu ngn thng qua h? th?ng ki?m sot ha ??n trong ngy, Ton b? thng tin ha ??n ???c th? hi?n chi ti?t trong h? th?ng qu?n l.
 • H? th?ng kho ???c tr? m?t cch t? ??ng khi xu?t bn
 • C th? thanh tan qua nhi?u c?a thanh ton.

 

Ch?c n?ng thm cho nh thu?c phng khm: qu?n l h? s? b?nh nhn, k toa thu?c cho b?nh nhn,..

 


COPYRIGHT (C) 2012 CNG TY C? PH?N PH?N M?M ?NG D??NG

TP.HCM: E2 C? X V?NH H?I, ???NG KHNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.475 -09.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An Bnh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 0907.888.925

KIN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Gi, Kin Giang
?T: 0918.49.28.49 0945.45.97.97