Cng ty c? ph?n Ph?n M?m ?ng D??ng ???c thnh l?p t? n?m 2009, v?i s? tham gia sng l?p c?a nh?ng chuyn gia v? Cng Ngh? Thng Tin, ? ???c h?c t?p & ?o t?o t? nh?ng mi tr??ng l?p trnh chuyn nghi?p nh?t. ? t?ng tham gia nghin c?u, pht tri?n cc ph?n m?m ?ng d?ng, cc website mang tnh ??t ph trong ngnh CNTT.
T?ng tham gia gi?ng d?y v lm vi?c v?i cc chuyn gia ph?n m?m trong v ngoi n??c.

Nh?n th?y n?n kinh t? th? gi?i ?ang trong th?i k? kh?ng ho?ng tr?m tr?ng, nhi?u cng ty, x nghi?p, t?p ?on ho?t ??ng c?m ch?ng, tr tru?. M?c khc, cc ?ng d?ng cng ngh? thng tin nh? ph?n m?m, website ??u c gi c? kh ??t (khng ph h?p v?i tnh hnh kinh t? th? gi?i cn ?ang trong th?i k? kh?ng ho?ng...)

Nh?n th?y t?m quan tr?ng c?a vi?c c?n ph?i c nh?ng ph?n m?m ?ng d?ng, nh?ng website v?a mang tnh ch?t chuyn nghi?p, ph h?p v? tnh n?ng (khng th?a, khng thi?u),?? ph?c v? nhu c?u cho d kh?c khe nh?t c?a cng ty, doanh nghi?p, NH?NG gi c? h?t s?c v?a ph?i v h?p l.

? l t?t c? nh?ng g m cng ty chng ti c th? lm ???c nh?m h? tr? qu doanh nghi?p, c? quan, t? ch?c, c nhn... c kh? n?ng s? d?ng ???c nh?ng s?n ph?m ?u vi?t ph h?p v?i nhu c?u v kh? n?ng trang b?.

Ph?n m?m ?ng D??ng - B?o v? v ti?n c?a b?n.

CTY CP Ph?n M?m ?ng D??ng
Chn thnh c?m ?n!

gioithieucongty


COPYRIGHT (C) 2012 CNG TY C? PH?N PH?N M?M ?NG D??NG

TP.HCM: E2 C? X V?NH H?I, ???NG KHNH H?I, P.5, Q.4, TP.HCM.
?T:
(028) 38.723.475 -09.09.09.1625

C?N TH? 1: 15 ???ng s? 1, KDC Metro, P. H?ng L?i, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?
?T: (0292)3.897.523 0907.654.991

C?N TH? 2: KV4, Nguy?n V?n C?, P.An Bnh, Q.Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
?T: (0292)3.894.024 0907.888.925

KIN GIANG: 1/8D Chi L?ng, P.V?nh B?o, TP.R?ch Gi, Kin Giang
?T: 0918.49.28.49 0945.45.97.97